37010188

Sản phẩm>>Máy in mã vạch


sato

           
                 CL608 / CL612e
 
Max print width: 4.1"
Print speed: Up to 200mm/sec (8ips)
Print resolution: 203, 305dpi (8, 12dots/mm)
                                           

 

 

            
            CL408 / CL412e
 
Max print width: 4.1"
Print speed: Up to 150mm/sec (6ips)
Print resolution: 203, 305dpi (8, 12dots/mm
)
 

 

 

 

          
 LM408e / LM412e

Max print width: 4.1"
Print speed: 153mm/sec (6ips)
Print resolution: 203, 305dpi (8, 12dots/mm)
 

         

                                                                              

 

 

 

                                                            
           GL4e Series
 Print Method:
Direct Thermal
Print Width:
4.4 "
Media Width:
0.87" to 5.04"
Print Speed (max.):
 
10 ips
Resolution:
203 or 305 dpi
Memory:
32MB DRAM
8MB Flash ROM

 

 

 

 Sản phẩm khác